Privacy statement Gift Cards

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die gebruik maken van een van de platforms en producten van Just Eat Takeaway.com, waaronder de bestelwebsite, app, Takeaway Pay en Takeaway Pay Card (gezamenlijk de "Diensten” genoemd). Tenzij anders wordt vermeld, is Takeaway.com Group B.V. (hierna "JET" genoemd) de verwerkingsverantwoordelijke van deze persoonsgegevens.

Bij JET streven we ernaar de beste food community ter wereld op te bouwen en dat begint met het beschermen van de privacy van iedereen in onze gemeenschap. Dit betekent dat wij de persoonlijke gegevens van alle bezoekers die gebruik maken van onze Diensten beschermen.

Welke persoonsgegevens we verwerken en waarom

Steeds wanneer je via onze Diensten contact hebt met JET, verzamelen en verwerken we je persoonsgegevens. JET kan je persoonsgegevens voor de volgende doelen gebruiken:

 1. Bestelproces

Wij verwerken persoonsgegevens die jij zelf aan ons opgeeft door ze in te vullen bij het plaatsen van je bestelling. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het uitvoeren van je bestelling, het bevestigen van je bestelling en het beoordelen van je bestelling, betaling en een eventuele terugbetaling. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de AVG. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens in het bestelproces:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Bestel- en transactiegegevens
 • Betaalgegevens
 1. Klantenservice

Als je contact opneemt met onze klantenservice, gebruiken we de door jou opgegeven gegevens voor het beantwoorden van je vraag of het oplossen van je klacht. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of de wettelijke verplichtingen van JET in de zin van de AVG. We verwerken de volgende persoonsgegevens voor klantenservicedoeleinden:

 • Naam
 • Adresgegevens (voor zover van toepassing)
 • Contactgegevens
 • Bestel- en transactiegegevens
 • Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)
 1. Marketing

Daarnaast verwerken we je persoonsgegevens om je (gepersonaliseerde) marketingberichten te kunnen sturen. Hieronder scharen berichten over aanbiedingen van JET producten. De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de AVG, is je toestemming die je tijdens het bestelproces hebt gegeven, tenzij je toestemming volgens de toepasselijke wetgeving niet nodig is. Mocht je je voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze boodschappen en berichten willen aanpassen, dan kun je je uitschrijven via de afmeldlink in het bericht,via [email protected]. We verwerken de volgende persoonsgegevens voor marketingdoeleinden:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Bestel- en transactiegegevens
 • Beoordeling(en) (optioneel)
 • Campagnegegevens (optioneel)
 • Apparaat-ID
 • Cookie- en technologiegegevens
 1. Cookies

JET maakt gebruik van cookies of soortgelijke technologieën voor functionele, analytische en marketingdoeleinden. Gegevens die worden verwerkt voor cookiedoeleinden verschillen per doel (functioneel, analytisch of marketing) en zijn afhankelijk van de door jou ingestelde voorkeuren.

Check onze Cookieverklaring voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken en het instellen van je voorkeuren.

 1. Fraudepreventie

Wij verwerken ook persoonsgegevens om fraude en andere vormen van misbruik van en via onze Diensten te voorkomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van JET (fraudepreventie) na te streven in de zin van de AVG. Persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op fraudepreventie zijn:

 • Naam
 • Bestel- en transactiegegevens
 • Betaalgegevens
 1. Analyse

JET gebruikt je gegevens om aan onze rapportageverplichtingen richting adverteerders te kunnen voldoen en om onze website en ons aanbod van producten en diensten te kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van JET (analyse & rapportage) na te streven in de zin van de AVG. We zorgen er altijd voor, dat de rapportages geen persoonsgegevens bevatten zodat de informatie niet naar jou herleid kan worden.

 1. Takeaway Pay en Takeaway Pay Card

Wij verwerken persoonsgegevens als je jouw Takeaway Pay-tegoed gebruikt om te betalen voor een bestelling die je via onze Diensten hebt geplaatst, bij het gebruik van de Takeaway Pay Card, voor de uitgifte en verzending van de Takeaway Pay Card en om je het digitale tegoed toe te kennen. De rechtsgrond voor deze verwerking door JET is dat deze verwerking vereist is voor de uitvoering van een overeenkomst zoals gedefinieerd in de AVG, naast eventuele wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigde belangen die wij kunnen hebben.

In verband met Takeaway Pay en/of de Takeaway Pay Card kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Werkgelegenheidsgegevens (functie, afdeling, aantal contracturen)
 • Contactgegevens
 • Tegoedgegevens
 • Bestel- en transactiegegevens
 • Informatie over de Takeaway Pay Card
 • Betaalgegevens

De Takeaway Pay Card werkt samen met Adyen, een dienstverlener die kaarten uitgeeft en kaarttransacties beheert en die ook als een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke kan worden beschouwd. De verwerking van sommige van de bovenstaande persoonsgegevens door Adyen valt onder het privacy statement van Adyen, die je hier kunt inzien: Adyen's privacy statement; we raden je aan dit te lezen, aangezien dit naast ons privacy statement van toepassing is.

Bijkomende doeleinden

Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor de hierboven beschreven doeleinden. Als wij de gegevens voor een ander doel willen gebruiken, nemen we passende maatregelen om je daarover te informeren; deze zijn in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die wij aanbrengen. Wanneer de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dat vereist, vragen wij je toestemming.

Leeftijd

Onze website is niet bedoeld voor personen die jonger zijn dan 16 jaar en we hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter de leeftijd van bezoekers niet controleren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er persoonsgegevens van kinderen verzameld worden zonder toestemming van de ouders. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via takeawa[email protected] . Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

JET maakt ter uitvoering van de overeenkomst met jou en ter verbetering van ons platform gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. JET gebruikt bijvoorbeeld je adresgegevens en/of locatiegegevens om beschikbare restaurants bij jou in de buurt te selecteren. We gebruiken geautomatiseerde besluitvorming ook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen, het financieren van terrorisme en andere misdrijven.

Wanneer zo’n geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering leidt tot een negatieve beslissing over jou en je bent het daar niet mee eens, dan kun je contact met ons opnemen via tak[email protected]. We beoordelen de situatie dan opnieuw.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, waaronder de doeleinden om te voldoen aan eventuele wettelijke, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde bekendmaking van je persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij je persoonsgegevens verwerken en de vraag of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken en met de toepasselijke wettelijke voorschriften.

In sommige situaties kunnen we je persoonsgegevens anonimiseren, zodat ze niet langer met jou in verband kunnen worden gebracht; in dat geval kunnen we die informatie gebruiken zonder je daarover verder te informeren.

Als je vragen hebt over de manier waarop wij je persoonsgegevens bewaren, kun je contact met ons opnemen via [email protected].

Delen van gegevens voor Takeaway Pay en Takeaway Pay Card

Als je jouw Takeaway Pay-tegoed gebruikt om een bestelling te betalen die je via onze Diensten hebt geplaatst of door gebruik te maken van de Takeaway Pay Card, deelt JET persoonsgegevens (zoals e-mailadres en gegevens over je bestelling en tegoed) met degene die je het tegoed toekent (bijvoorbeeld je werkgever, zakenpartner, enz.) voor de uitvoering van ons contract met deze persoon. Wij wijzen je erop, dat de persoon die je het tegoed geeft zijn eigen verantwoordelijkheid en verplichting heeft met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. De persoon die je het tegoed toekent, deelt ook persoonsgegevens met ons om ons en de dienstverleners van de Takeaway Pay Card in staat te stellen je Takeaway Paydiensten en/of Takeaway Pay Carddiensten aan te bieden.

Delen met anderen

JET kan samenwerken met andere bedrijven binnen de JET-groep en andere derden om de hierboven beschreven verwerking uit te voeren en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Deze groepsmaatschappijen en derden verwerken je persoonsgegevens namens ons (als gegevensverwerkers) of als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken en hebben toegang tot je persoonsgegevens voor de in dit privacy statement beschreven doeleinden. Wij eisen van groepsmaatschappijen en derden dat zij je persoonsgegevens beschermen in overeenstemming met de in dit privacy statement uiteengezette normen en we nemen passende maatregelen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid te waarborgen.

 

We delen je gegevens ook met andere externe verwerkingsverantwoordelijke partijen als dit gepast is of vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving (waaronder een gerechtelijk bevel) of als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen of om de vitale belangen van een persoon te beschermen. Onder dergelijke externe verwerkingsverantwoordelijken kunnen ook wetshandhavingsinstanties vallen.

 

Wij kunnen je gegevens ook bekendmaken aan een bedrijf of toekomstige koper van al of vrijwel al onze activa in verband met een verkoop of overdracht van die activa.

Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

 • Met JET gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en/of groepsmaatschappijen van JET
 • Softwareleveranciers
 • Implementatiepartners
 • Betalings- en kaartdienstaanbieders
 • Klanttevredenheidsonderzoeksbureaus
 • Partners van de bonuswinkel (zie punt 5)
 • Professionele adviseurs
 • Regelgevende, wetshandhavings- en/of overheidsinstanties
 • Potentiële kopers
 • Elke andere externe partij op voorwaarde dat je toestemming hebt gegeven voor de openbaarmaking

Websites van derden

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Wees je er bij het openen van websites van derden van bewust dat elk van deze websites een eigen privacy statement heeft. JET selecteert websites waar naartoe gelinkt kan worden weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop je persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Waar je gegevens naartoe worden gestuurd

Wij kunnen je persoonsgegevens doorgeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan inhouden dat de gegevens worden doorgegeven aan of toegankelijk zijn vanuit andere rechtsgebieden, waaronder rechtsgebieden die mogelijk geen niveau van bescherming bieden dat gelijkwaardig is aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer we persoonsgegevens naar buiten de EER doorgeven, houden wij rekening met alle toepasselijke wettelijke verplichtingen inzake de doorgifte van persoonsgegevens en, wanneer er geen besluit van de Europese Commissie (EC) bestaat waarin de bescherming als passend wordt erkend, vertrouwen we op passende beveiligingsmaatregelen, waaronder door de EC goedgekeurde standaardcontractbepalingen. Wij hebben vergelijkbare passende waarborgen ingevoerd bij onze externe dienstverleners en op verzoek kunnen verdere gegevens worden verstrekt.

Rechten inzake persoonsgegevens, vragen of klachten

We wijzen je erop, dat je met betrekking tot de persoonsgegevens de rechten kunt uitoefenen waarin de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet, waaronder het recht op het inzien, wijzigen of wissen van persoonsgegevens of het beperken van of bezwaar maken tegen de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken (onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die is gegeven vóór de intrekking), alsmede het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Neem voor het uitoefenen van je rechten contact met ons op via [email protected].

Voor verzoeken in verband met de verwerking of het delen van persoonsgegevens in verband met Takeaway Pay en/of de Takeaway Pay Card kun je je wenden tot degene die jou het Takeaway Pay-tegoed toekent (bijvoorbeeld je werkgever, zakenpartner, enz.). Dit is nodig omdat JET en degene die jou het tegoed toekent een gescheiden verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens.

Als je andere vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan staan wij je graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt voor de verbetering van ons privacybeleid.

Beveiliging

JET neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en we nemen daarom passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als je vindt dat je persoonsgegevens niet voldoende beschermd zijn of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].

Autoriteit Persoonsgegevens

Naast de mogelijkheid om een klacht bij ons in te dienen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Neem hiervoor rechtstreeks contact met hen op.

Hoe je contact met ons op kunt nemen

Als je vragen hebt of je zorgen maakt over dit privacy statement en/of onze privacyprocedures, kun je je wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming via  [email protected] of contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming/Privacy Council:

Just Eat Takeaway.com functionaris gegevensbescherming/Privacy Council - Takeaway.com Group B.V.

 

Oosterdoksstraat 80

1011 DK Amsterdam

Nederland

Actualisering van dit privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd actualiseren naar aanleiding van veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we ons privacy statement bijwerken, nemen we passende maatregelen om je te informeren, die in overeenstemming zijn met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. Indien de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dit vereist, vragen we je toestemming voor alle wezenlijke wijzigingen in dit privacy statement.

Wij raden je aan dit statement regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over onze privacyprocedures.

Dit privacy statement kan worden bijgewerkt en is voor het laatst bijgewerkt op 21-10-2021.